Imbecilita na ministerstvu financí

Dnes mi byl doručen dopis s ministerstva financí, kde mimo jiné stojí, cituji: “Vaše domněnka, že správním orgánem musí být, pokud to povaha dokumentu umožňuje či fyzická osoba má datovou schránku, doručováno do datové schránky, a to i tehdy, kdy vyřízení podání podléhá správnímu řádu, je mylná,” konec citace.

Nyní doslovná citace ust. § 17, odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů: “Umožňuje-li to povaha dokumentu, orgán veřejné moci je doručuje jinému orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje na místě. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba, nebo právnická osoba zpřístupněnou svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. Doručuje-li se způsobem podle tohoto zákona, ustanovení jiných právních předpisů upravujících způsob doručení se nepoužijí.”

Tak co čitatelé, byla to jen má domněnka nebo plný výklad zákona?

Myslím si, že Kalousek je tak “vypitej”, že i jeho podřízení trpí demencí! Měli byste se na Ministerstvu financí více fackovat, to prý podle pana ministra pomáhá.

A nakonec ještě jedna citace ze stejného dopisu: “Proto případná Vaše další obdobná podání ve výše uvedené věci budou Ministerstvem financí bez posouzení a reakce odkládána.”

To je hezký přístup k občanovi.