Kalouskova nečistá hra a schvalování porušování usnesení vlády

Vláda svým usnesením ze dne 14. března 2012 vzala na vědomí výtky veřejného ochránce práv, že Ministerstvo financí špatně povoluje výherní loterijní terminály, a v rozporu se zákonem, dále pak nařídila Kalouskovi, aby sjednal nápravu. A jaké je překvapení, když odpovědný pracovník za dozor nad tímto, pan Řehola prohlásil, že usnesení vlády je špatné a že se jím ministerstvo nebude řídit. Galaktický super ministr se přeci nemusí řídit nařízením vlády, on je jak z teflonu, vše po něm jen odteče.

Proto jsem mu poslal otevřený dopis s výzvou k rezignaci, určitě nerezignuje, ale za pokus to stojí.

OTEVŘENÝ DOPIS – VÝZVA K DEMISI

na post ministra financí a k rezignaci na veškeré politické funkce

Podáno zasláním datové zprávy do datové schránky a zveřejněno jako otevřený dopis.

VEŘEJNĚ DO VLASTNÍCH RUKOU, FORMOU OTEVŘENÉHO DOPISU.

Ing. Miroslav Kalousek

Letenská 525/13

Praha

118 00

ID DS: xzeaauv

Věc: Otevřený dopis a výzva k demisi na post ministra financí a k rezignaci na veškeré politické funkce

Ministře Kalousku,

vzhledem mému informování, jakým způsobem bojujete proti hazardu v České republice, a získání informací o činnosti Vašich podřízených odpovědných za tuto problematiku mohu konstatovat jen jediné, že na výkon ministerského postu jste osobou nekompetentní, nezpůsobilou a přímo nebezpečnou, jelikož každý ministr nese odpovědnost za své podřízené úředníky a tuto Vy nezvládáte, i když jste v minulosti z tohoto osočoval ministry vlády, tak sám nezvládáte manažersky řízení ministerstva financí, což doložím na příkladu níže.

Dne 14. března 2012 přijala vláda České republiky USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. března 2012 č. 156, kde bere na vědomí vyrozumění Veřejného ochránce práv vládě České republiky podle ustanovení § 20 odst. 2 písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve věci postupu a rozhodování Ministerstva financí při povolování sázkových her provozovaných prostřednictvím tzv. “jiných technických herních zařízení” (obdobných klasickým výherním hracím přístrojům), uvedené v části III materiálu č. j. 203/12; kdy vláda uložila ministru financí zabezpečit do 14. Května 2012 zahájení řízení a postup v režimu ustanovení § 43 odst. 1 a § 43 odst. 5 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb, o loteriích a jiných podobných hrách, která umožňují zrušit, doplnit nebo změnit vydaná povolení, a to za účelem naplnění opatření k nápravě podle části V/A a 4 vyrozumění uvedeného v bodě I tohoto usnesení vlády.

Pro Vaše osvěžení paměti je přílohou tohoto přípisu i Usnesení č. 156 ze dne 14. března 2012 vlády České republiky.

Vaše politické a managerské provinění je v tom, že Vám podřízený ministerský úředník na Konferenci o právu a zákonných povinnostech samospráv konané dne 22. března 2012 v Praze a to konkrétně Jan Řehola, zástupce vedoucího odboru 34, vedoucí právního a metodického oddělení, státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí České republiky veřejně prohlásil, na dotaz, jak bude postupovat v souladu s výše uvedeným vládním usnesením, ve věci s rušením povolení VLT a se změnou výherních a proherních částek, konstatoval, že usnesení vlády je špatné, vláda podle Ministerstva financí přijala něco, co vlastně ani sama nechtěla a proto se tímto usnesením nebude ministerstvo financí řídit, protože má snahu ochránit Českou republiku před možnými arbitrážemi. Dále konstatoval, že Ministerstvo financí stojí “na straně obcí” a snaží se jim všemožně pomáhat s loterním zákonem a proto dávají návrh na změnu loterního zákona, dle které se “ulehčí” život obcím protože i VHP doposud povolované obcemi, bude podle návrhu povolovat jen Ministerstvo financí. Dále pan Řehola zastal názor, že obec nemůže regulovat JTHZ na svém území, protože je součástí centrálního systému, který je i na území jiných obcí.

Je neslýchané, aby ministerský úředník se vyjadřoval proti usnesení vlády, které má jeho ministr vykonat a dostal toto za úkol.

Takto se může chovat jen úředník, jehož ministr je neschopný, nekompetentní, lajdácký, ministerstvo nevede podle nejlepšího vědomí a svědomí či toto dělá úmyslně a činění svých podřízených obhajuje, či je netrestá a nedává průchodnost platné legislativě, nařízením a usnesením.

Proto Vás ministře Kalousku, vyzývám k podání demise na post ministra financí a odchodu ze všech politických funkcí, jelikož jste plíživou pohromou pro Českou republiku, pokud výše uvedené prohlášení Vašeho ministerského úředníka veřejně nedementujete a nepřijmete opatření k nápravě a vykonání výše uvedeného usnesení vlády, tak jak Vám toto vláda nařídila.

Závěrem bych Vám jako členovi Vašeho elitářského klubu, který jste si na základě vlastní vulgarity, a obscénnosti založil, dám jednu radu. Kalousku facky toto nenapraví, i když jsou Vašim oblíbeným výchovným instrumentem, státní ministerský úředník se za takováto provinění nefackuje, ale propouští s okamžitou platností ze služeb ministerstva.

S pozdravem

Radek VELIČKA, v. r.

Na vědomí:

Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, k rukám předsedkyně

Parlament České republiky, Senát, k rukám předsedy

Vláda České republiky, k rukám předsedy

Prezident České republiky, prostřednictvím Kanceláře prezidenta, k rukám prezidenta