Vývoj trestního oznámení na Rudou Martu

Dnešního dne jsem získal od jednoho z podatelů stejného trestního oznámení na Martu Semelovou vyjádření Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3, podepsané JUDr. Petrem Cibulkou. Chcete hádat co s tímto oznámením, které obdržel, nejdříve dne 1. 3. 2012, udělal a to dne 7. 3. 2012? Považte tu rychlost, když mezi tím byly i dva dny víkendového volna. Budu citovat z jeho vyrozumění, cituji: ” Sděluji Vám, že z Vašeho podání není možné učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu a protože mám za to, že případné doplnění Vašeho podání by pro posouzení věci bylo bezpředmětné, bez dalšího jej zakládám.

Je to úplné absurdní divadlo, že státní zástupce se jmenuje Petr Cibulka. Obsah podání naleznete zde. Proto jsem nelenil a se svolením podatele, kterého nechám v anonymitě, jsem panu doktorovi napsal přípis, jsem zvědav na jeho odpověď.

Věc: Žádost o zdůvodnění postupu ve věci založeného trestního oznámení

Vážený pane doktore,

dne 1. března 2012 bylo zasláno trestní oznámení Vašemu státnímu zastupitelství, bylo mu přiděleno č. j. 3ZN 74/2012-4, přípisem ze dne 7. března 2012 sdělujete podateli, že toto je založeno, ovšem bez Vašeho zdůvodnění, proč takto činíte?

Proto Vás tímto vyzývám, abyste se vyjádřil, z jakých důvodů jste toto podání založil.

V předmětném podání je uvedeno, že projevem paní Marty Semelové mohlo dojít k naplnění skutků upravených v § 403 a § 405 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a toto je doloženo přepisem jejího projevu, kde použila i těchto slov, cituji: “…abychom si připomněli výročí únoru 1948. Datum, které je symbolem nové etapy naší historie, jež zaznamenala sociální jistoty pro každého, rozvoj průmyslu a zemědělství… To byla 41letá historie, jíž dal impuls únor 1948 a vláda Klementa Gottwalda,” konec citace. Na toto období máme speciální zákon č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu, kde tento režim je uváděn jako zločinecký a přímo ust. § 405 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů zní takto: “Kdo veřejně popírá, zpochybňuje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo jiné zločiny nacistů a komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.”

Proto Vaše rozhodnutí o založení je nepochopitelné, dále má absenci zdůvodnění, proč dané podání zakládáte, jakož i termín vyřízení sedm dní včetně dvou víkendových dní je alarmující.

Doufám, že jste si vědom, že neřádným provedením veškerých opatření, které máte za povinnost provést, se můžete dopouštět stejného jako paní Semelová z nedbalosti, případně i úmyslně?

Dovolím si nakonec položit otázku. Kdyby někdo stejným stylem vychvaloval Mnichovskou dohodu, zabrání Sudet, založení Protektorátu Čecha a Morava a vychvaloval nastolení režimu zločince Hitlera a bylo na něj podáno trestní oznámení, tak byste postupoval stejným stylem a založil jej jako toto?

Myslím si, že ne a že byste zahájil úkony v trestním řízení. Ovšem ono vychvalování zločineckého režimu nacistického a komunistického je stejné jako vychvalování Hitlera, Stalina nebo Gottwalda. Navíc na komunistické zločiny máme speciální zákon, který patrně ignorujete. Odpovězte proč?

Vzhledem k výše uvedenému se domnívám, že jste nepostupoval správně a na základě platné legislativy, založení jste nezdůvodnil, proto Vás ještě jednou vyzývám k paragrafovanému zdůvodnění, v opačném případě bude na Vaši činnost v této věci podána stížnost a i možnost prošetření.

Tímto Vás vyzývám, abyste mě ve lhůtě jednoho měsíce od doručení této žádosti vyrozuměl o přijatých opatřeních a o stavu věci.